Mangfoldighed

DSC_3293

Naturens mangfoldighed er selve omdrejningspunktet i økologien. Samspillet mellem levende og død natur, planter og dyrearter, vand og jord, luft og klima er altsammen med til at skabe et mylder af livsformer.

Mangfoldigheden er også en stor del af virkeligheden på Hegnstrup. Ingen store monokulturer eller ensrettede dyrehold. Kravet om store mængder ensartede produkter i supermarkedernes kædebutikker kan være en vanskelig udfordring for økologien og økobonden. Økonomi og økologi kan være modsat rettede størrelser. De store gældstunge landbrug presses til ensartethed for at kunne opnå rationalitet og dermed sikre en bærbar økonomi men netop herved presses de økologiske principper.

På vores gård – som i forvejen er privilligeret ved at have flere forskellige naturtyper: eng, mose, krat, hegn høj og lav jord – har vi skabt yderligere småbiotoper og forsøgt indlagt variation og levesteder ved f.eks. stendiger, enkelt træer, overdrev. Herved forøges fugle, insekters og planters levemuligheder. Gårdens brede vifte af afgrøder og husdyr fordelt skånsomt i flere sædskifter mellem de mange naturtyper underbygger mangfoldigheden og skaber balance.

Formeres lusene f.eks. kraftigt et år – måske begunstiget af særlige klimaforhold – er der ikke langt til nærmeste bestand af guldøjer, mariehøns, snyltehveps eller frøer og fugle, der hurtigt vil finde frem til lusekolonierne og gøre sig til gode med dem. Selv en kornmark på gården vil fremstå som en mangfoldighed, fordi den dels ikke er særlig stor og dels ikke er sprøjtet mod ukrudt og skadevoldere . Marken vil derfor hurtigt vokser til med mange ukrudtsarter, der alle er attraktive for forskellige insekter, fugle osv. Tingene hænger sammen – supplerer hinanden. Der vil naturligvis komme et lidt mindre udbytte, men naturen og dens mangfoldighed vil stå intakt tilbage og man får et usprøjtet og selvsundt produkt.