Historie

Gården er oprindelig et typisk husmandsbrug anlagt i 1860-erne. Firlænget med bindingsværk og stråtag. I 1959 købes gården af Allans forældre, der kom fra nabogården Lindholm. Der blev produceret løg og korn på markerne. Løgene blev anvendt til ristede løg produceret i en af længerne, og de solgtes til slagtere og pølsemænd i København og omegn. Uheldigvis brændte de tre udlænger i juni 61, antændt af udflydende olie fra opvarmningen af friturekogerne. Af den grund har de tre nyopførte udlænger et noget anderledes udseende i dag end hovedhuset.

1. marts 1976 flyttede Allan og nogle kammerater ind i de på det tidspunkt nu tomme længer. Her grundlagdes et jordbrugskollektiv, der udfyldte de tomme længer og startede en omlægning af jorden til økologisk drift. Forældrene boede fortsat i hovedhuset og nød deres otium frem til deres død i henholdsvis 1984 og 92.Den økologiske pionertid var vellykket, markerne frodige og et alsidigt dyrehold voksede frem. En lade med stald og opbevaringsmuligheder samt et stort drivhus blev bygget omkring 1980. Kollektivet voksede tilsvarende med kærester og børn. Flere arbejdede uden for stedet, men landbrugs/gartneridriften omfattede ud over Allan som regel også en eller flere af stedets beboere og allerede fra starten i reglen 2 praktikanter ofte fra udlandet. Da den økologiske landbrugsskole startede i 1981 herefter som oftest elever i årspraktik.

I 1980 indledtes et produktions-, arbejds- og salgssamarbejde med et andet landbrugskollektiv Kana. Her blev samarbejdet om dyrkning og salg af en stor variation af økologiske grøntsager. Samarbejdet blev udvidet med Mørdrupgård i 1983, hvorved der bl.a. også kom melprodukter med i sortimentet. Nu blev der kørt økologiske varer ud til private, helsekostbutikker, kollektiver og restaurenter i det meste af København og Nordsjælland. Hegnstrup blev i den tid (1984) også udvidet ved opkøb af en naboejendom Lille Edelgave og økojorden fordobledes til ca. 18 ha. Privatboligen på gården måtte udvides i 1987 for at rumme den hastigt voksende beboergruppe

Omkring 1990 måtte samarbejdet mellem gårdene desværre ophøre pga. misvækst, overindvestering og ophør på Kana. En del af kundegrundlaget var også forsvundet, da økovarer nu var ved at optræde mere hyppigt i flere supermarkededskæder.

Hegnstrup gik nu egne veje og indledte et torvesalg på Helsingør torv med privatsalg til en meget trofast kundeskare, som voksede støt frem gennem 90´erne. I overgangen til torvesalget forsøgtes også éngros salg til FDB og Irma, dog uden videre succes, især pga. af kravet herfra om store partier og ensartethed. Driften af gårdens jorde forfinedes i stedet, med bedre sædskifter og endnu større afgrødevariation. Naturen er også plejet og udvidet og fremstår med mange småbiotoper græssede enge og et rigt dyreliv. I alle årene har der været et vist og stigende hjemmesalg, og da torvesalget lukkede til julen 2003, ikke mindst pga. af Allans dårlige ryg, er mængden af arbejdskrævende grøntsager reduceret væsentligt og hjemmesalget opprioteret.

I midten af 90´erne opløstes kollektivet som det også er set mange andre steder og 2 familier fraflyttede. I stedet ejer Allan og Ida nu gården og et velfungerende bofællesskab er vokset frem på Hegnstrup, hvor der i dag bor ca. 14 børn og voksne. Mange beboere og elever, som i tidens løb har været i praktik på gården er blevet boende og adskillige har med held opkøbt og/eller bebor naboejendomme (nu 5). En udflytning blev til “Buersø Grønt”, som Steen Jensen meget imponerende har startet op i begyndelsen af oo’erne  På kryds og tværs har alle glæde af hinanden ikke mindst med landbruget og de fælles dyrknings- og naturarealer som omdrejningspunkt.

Den seneste udvikling. I sommeren 2014 startede en ny renovation af det gamle fælleskøkken. Det er Jeppe, søn af Allan og Ida, som nu er flyttet hjem på gården sammen med sin kone Katrine og deres nu 4 børn: Elin, Agnes, Alfred og Gunnar. Jeppe og Katrine indgår så småt i landbruget, og det er planen, at de på sigt vil køre det videre.